Čo je bezpečný priechod pre chodcov?

Jedná sa o vizuálne, čiže svetelné zvýraznenie dráhy priechodu a dodatočné aktívne signalizačné zariadenie.

Bezpečný priechod pre chodcov je kombináciou moderných a účinných technológií, pomocou ktorých je chodec NADŠTANDARDNE chránený na priechode. Systém je založený na aktívnom snímaní prechodu a spustí zvýraznenie len v čase, kedy sa na priechode nachádza chodec.

Ponuky priechodov
pre obce a mestá

I. VARIANT - BASIC

NASVIETENIE PRIECHODU SVIETIDLAMI ZHORA

II. VARIANT - STANDARD

AKTÍVNE NASVIETENIE PRIECHODU POMOCOU AKTÍVNEJ DOPRAVNEJ ZNAČKY IP6 S LED BLIKAČMI
Odporúčame!

III. VARIANT - STANDARD PLUS

NASVIETENIE ZHORA + AKTÍVNA DOPRAVNÁ ZNAČKA S LED BLIKAČMI IP6 (DZ PRG.1 / PRG.2)

IV. VARIANT - TREND

DOPRAVNÝ GOMBÍK PRG. LED

V. VARIANT - TREND PLUS

DOPRAVNÝ GOMBÍK PRG.LED + AKTÍVNA DOPRAVNÁ ZNAČKA S LED BLIKAČMI
Odporúčame!

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

ukážka variantu TREND (DOPRAVNÝ GOMBÍK PRG.LED)
variant trend variant trend

Bezpečný priechod je aktívny - bliká

variant trend

Bezpečný priechod je pasívny

Otázky a odpovede

Aká je hlavná výhoda nášho systému?

Hlavnou výhodou systému spoločnosti PROGRES MT s.r.o. je, že (blikajúce) signalizačné svetlá upozorňujú vodičov na prítomnosť chodca iba vtedy, keď sa chodec nachádza v tesnej blízkosti priechodu resp. po ňom prechádza. Pre viac komerčných informácii Vám odporúčame navštíviť podstránku TECHNICKÉ INFORMÁCIE - verejnosť

Ako sa odlišujeme od iných (podobných) systémov?

Systém bezpečného priechodu spoločnosti PROGRES MT s.r.o. je postavený na aktívnom snímaní dráhy priechodu a zvýrazňuje priechod iba v čase, keď sa na priechode, alebo pred ním vyskytujú osoby/chodci. Aktívny priechod potláča efekt u vodičov, ktorí si pri jazde nevšímajú značky. Systémy, ktoré trvale blikajú neposkytujú chodcovi adekvátny druh ochrany, resp. dochádza k návyku vodičov na signalizáciu a teda ich pozornosť je v danom úseku bez zvýšeného efektu!

Systém je navrhnutý tak, že využíva na svoje fungovanie dve nezávisle napájané riadiace jednotky PRG5.0 (RJ), ktoré poskytujú technickú nezávislosť a v prípade totálnej škody na ceste (napr. pri zdemolovaní stožiarov a celého systému), je časť sýtemu stále v prevádzke a poskytuje čiastočné pokrytie priechodu, ako takého.

Systém BP spoločnosti PROGRES MT s.r.o. je navrhnutý a vyvinutý tak, aby poskytol ochranu na priechode pre chodcov 24hod. denne, tzn. používané LED DOPRAVNÉ GOMBÍKY PRG.LED zapustené vo vozovke sú dobre viditeľné aj počas dňa a to z veľkej vzdialenosti, (iné systémy konkurenčného prostredia zvýrazňujú dráhu chodca iba večer, ale počas dňa je signalizácia často neúčinná).

Napojenie systému z dvoch miest poskytuje väčšiu kapacitu napájania. Pri výpadku elektrickej energie máme z praxe skúsenosti, že je BP bez napájania funkčný aj niekoľko dní po výpadku energie, čo je výsledkom riešenia s použitím technológie spoločnosti PROGRES MT s.r.o..

Široká ponuka BP ponúka investorom zvoliť si jeden z piatich VARIANTOV a teda vybrať si z viacerých úrovní zabezpečenia priechodu pre chodcov. Z dôvodu stále väčšieho dopytu od obcí a miest sa zostavila ponuka troch nosných variantov BASIC / STANDARD / TREND. Ich kombinovaním sa vytvorili pod - varianty BASIC PLUS / TREND PLUS.

Variabilita nášho systému je veľkou výhodou a umožňuje investorovi, ktorý nemá dostatočné prostriedky, vybudovať základný systém, na ktorom sa dá v budúcnosti urobiť nadstavba - rozšírenie.

V prípade obľúbeného variantu TREND, alebo TREND PLUS sú svetlá špecificky umiestnené tak, že dráha chodca nijako neovplyvňuje (nezatieňuje) samotné LED svetlá uložené vo vozovke. Nemenovaný systém v konkurenčnom prostredí ponúkal systém, kde sú svetlá uložené symetricky v strede priechodu, kde sa nebral ohľad na to, že väčšia skupina chodcov svetlo svojou chôdzou zatieňuje a potláča sa tým efekt svietenia (zvýraznenia).

Detekcia chodca používaná spoločnosťou PROGRES MT s.r.o. používa sofistikované PIR snímače s možnosťou nastavenia plochy záberu, čím sa predíde rušivým vplyvom, ktoré by mohli spustiť signalizáciu v neželanom čase.

Montážne prvky používané v našej technológii sú zásadne iba z nerezovej ocele, alebo pozinkovaných materiálov čo zaručuje dlhú životnosť systému.

Spoločnosť PROGRES MT s.r.o. je nielen dodávateľom systému, ale aj realizačnou firmou, takže zákazník dostáva kompletné poradenstvo a celý produkt z jedného zdroja - KONZULTÁCIA a PORADENSTVO / NÁVRH a PROJEKT/ REALIZÁCIA / ZÁRUČNÝ a POZÁRUČNÝ SERVIS. Dokážeme zabezpečiť aj projekčnú činnosť, ktorá je potrebná pre schvaľovacie konanie dotknutých orgánov.

Systém bezpečného priechodu spoločnosti PROGRES MT s.r.o. využíva na svoje fungovanie najmodernejšiu (piatu) generáciu riadiacej jednotky pod označením PRG5.0, kde sa za posledných 10 rokov vychytali všetky nedostatky a celý základ riadiacej jednotky je vyvinutý tak, že okrem základných funkcií BP dokáže systém automaticky zaslať informáciu o prevádzkovom stave a teda informovať prevádzkovateľa o možnej, alebo blížiacej sa poruche systému, prípadne strate napájania.

Blikajúce a iné stroboskopické systémy, ktoré sa bežne používajú, nemyslia na funkčnosť počas dňa – za svetla ich nie je vidieť !

Je možná aj postupná výstavba?

Áno, spoločnosť PROGRES MT s.r.o. ponúka kombináciu všetkých systémov "Bezpečného priechodu". Je na zákazníkovi a na financovaní, či si nechá postaviť základný variant priechodu a neskôr ho dostavia, alebo ostane pri jednoduchej verzii, ktorá sa možno osvedčí. Malým investorom a obciam odporúčame variant STANDARD resp. TREND PLUS, na ktoré poskytujeme podporu, tzv. dotovaná cena.

Je systém bezpečného priechodu finančne podporovaný vládou SR?

Áno, v rámci balíkov ponúkaných na zvýšenie bezpečnosti na cestách, alebo bezpečnosti na priechodoch je OBCIAM A MESTÁM umožnené čerpať dotácie v rôznej výške - odporúčame sledovať aktuálne výzvy na poskytnutie dotácie. Výšku poskytovaných zdrojov a podanie samotnej žiadosti si zabezpečuje investor (Obec) sám.

Potrebujeme projekt na výstavbu bezpečného priechodu?

Áno, projekt Vám po dohode spracujeme. Spoločnosť PROGRES MT s.r.o. vypracuje na požiadanie projekt pre ďalšie účely schvaľovania so správcom cesty a DI. Výška nákladov na realizáciu projektu je často investorovi dobropisovaná v štádiu realizácie.

Obciam a mestám odporúčame variant STANDARD, kde sa samotnou technológiu nezasahuje do cesty a teda ani projekčná činnosť nie je finančne náročná/nutná.

Je možné získať dobrú cenu?

Áno, vždy je to vecou dohody – najčastejšie si zákazník urobí istú časť prác svojpomocne, čím dosiahne istú úsporu prostriedkov. Pre vybranú skupinu investorov (Obce a Mestá) ponúkame tzv. DOTOVANÚ CENU! Spolu s možnosťou vykonať isté práce pri realizácii svojpomocne je výsledok citeľný a cena je takto ľahšie akceptovateľná.

Je treba pre napájanie systému osobitnú prípojku energie?

Vždy to záleží od podmienok v danom teréne, ale obyčajne sa tento systém napája z verejného osvetlenia, ktoré je často v bežnom dosahu. Spotreba energie je minimálna a aj krátkodobé zaťaženie nie je vysoké, preto je napojenie na verejné osvetlenie bezpečné.

Veľmi častým spôsobom napájania je SOLÁRNY panel, ktorý poskytuje istú nezávislosť a takto realizovaný BP môže byť aj mimo obce, kde nie je možnosť stáleho napájania. Výhodou tohto napájania je aj to, že investorovi nevyplývajú z tohto riešenia žiadne následné revízie EZ.

Čo sa stane pri výpadku elektrickej energie, napr. počas búrky?

Záložný batériový 12V automatický systém zabezpečí fungovanie priechodu po dobu viac, ako 24 hodín. V praxi sa ukázalo, že systém dokáže v záložnom režime fungovať aj viac ako 24 hodín, (doba funkčnosti priechodu záleží od frekvencie chodcov na priechode a aktuálneho stavu batérie v čase výpadku).

Všetky systémy aktívneho BP majú zálohovanie, tzn. primárne je zdroj napájaný z batérií, ktoré sa v kľudovom režime nabíjajú. Výpadok energie tým pádom nie je možné postrehnúť. (Variant BASIC zálohovanie nemá, nakoľko sa svetlá 230V napájanú z rozvodu VO).

Je treba rozkopať vozovku počas výstavby kvôli prepojeniu?

Nie. Systém komunikuje navzájom bezdrôtovo, vždy používame dve RIADIACE JEDNOTKKY PRG 5.0 a preto nie je treba obidva smery priechodu a ich osvetľovacie systémy prepojovať káblom.

Nepoškodia sa DOPRAVNÉ GOMBÍKY PRG.LED v ceste, keď po nich jazdia autá?

Zapustené DOPRAVNÉ GOMBÍKY PRG.LED sú vyhotovené na zaťaženie viac ako 20 ton/ks! Pri ich osadení je treba poznať technologický postup, aby nedošlo u uvoľneniu svietidla v ceste čo by mohlo viesť k nežiaducej udalosti. Špeciálne káble pre tieto svietidlá sa osádzajú iba do vrchnej časti vozovky, kde sa vyfrézuje tenký zárez a následne sa zaleje špeciálnou hmotou, ktorej životnosť je mnohonásobne dlhšia, ako životnosť samého asfaltu. DOPRAVNÉ GOMBÍKY PRG.LED sú vyhotovené tak, aby ich nepoškodili ani vozidlá zimnej údržby, ktoré odstraňujú sneh z vozovky.

Ako môže bežný občan podporiť vybudovanie bezpečného priechodu na nebezpečných úsekoch cestnej komunikácie v jeho okolí?

  1. poslať písomný podnet na miestny či obecný úrad, kam spadá príslušná cestná komunikácia.
  2. pravidelne sa informovať o riešení jeho podnetu.
  3. informovať sa o vyvinutých aktivitách miestneho či obecného úradu, pre bezpečnosť obyvateľov žijúcich v blízkosti nebezpečných úsekov cestnej komunikácie
  4. osobne sa dotazovať o postupe a časovom horizonte riešenia nebezpečných úsekov cestných komunikácií
  5. osloviť nás so žiadosťou o nezáväznú ponuku pre jej predloženie na miestom či obecnom úrade, ako návrh riešenia nebezpečného úseku cestnej komunikácie.

Môže si mesto či obec zakúpiť technológiu bezpečného priechodu bez našej odbornej montáže?

  1. Obec i mesto, prípadne i fyzická osoba si môže zakúpiť technológiu bezpečného priechodu bez montáže, (túto možnosť pripúšťame, no neodporúčame, nakoľko technológia si vyžaduje odbornú montáž)
  2. pri vlastnej montáži neposkytujeme záruku, nakoľko nevieme garantovať odbornú montáž, čo môže ovplyvniť fungovanie celej technológie.

Povedali o nás

Bezpečné priechody by mali byť podporované štátom, lebo sú nevyhnutnou súčasťou premávky. Dnešná doprava je veľmi hektická, rýchla a v mnohých prípadoch nebezpečná, preto si myslím že bezpečné priechody by mali byť v každej obci, meste, hlavne na veľkých frekventovaných cestách. Už z diaľky zbadáte blikajúcu vozovku, pri ktorej vodič spozornie a prispôsobí tomu aj jazdu. Myslím si, že vďaka bezpečným priechodom predídeme nehodám a v niektorých prípadoch aj smrteľným zrážkam chodca s automobilom.

V dnešnej dobe jazdi po cestách omnoho viac aut, my šoféri si to už ani neuvedomujeme, že náš je na ceste viac, ale chodci to určíte vnímajú ako negatívum hlavne keď majú prejsť z jednej strany vozovky na druhu. Mam malú dcérku a neviem si predstaviť, žeby v dnešnej cestnej prevádzke v tme vedela bezpečné prejsť cez cestu. Preto kvitujem výstavbu bezpečných priechodov, je to pozitívum, ktoré pomáha nie len chodcom byt si istý pri svojej ceste napr. domov zo školy alebo z prace, ale aj šoférom aby videl a vedel kedy ma bezpečné zastaviť pred priechodom. Verím, že bezpečných priechodov bude pribúdať.

Môj názor na bezpečný priechod pre chodcov. Podľa môjho názoru je to super vec . Hlavne pri každej škole, škôlke by takéto niečo malo byť, pretože by to zvýšilo bezpečnosť detí aj ľudí pri prechádzaní cez cestu. Hlavne vo večerných hodinách , keď je zlá viditeľnosť tak to osvietenie je veľmi dobré. Ľudia často chodia v tmavom oblečení čo je ozaj zle viditeľné a vodiči neskoro zbadajú človeka na ceste .Neviem síce ako je to cez deň , alebo v lete keď svieti slnko či je dobre viditeľné to osvetlenie.